متن کامل اهنگ های داریوش اقبالی

خواننده : داریوش » آلبوم : پرنده ی مهاجر » آهنگ : نامه به وطن

خواننده : داریوش 
» آلبوم : پرنده ی مهاجر
 
» آهنگ : نامه به وطن
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:53  توسط محمد نامنی  | 

» خواننده : داریوش » آلبوم : پرنده ی مهاجر » آهنگ : ولایت

» خواننده : داریوش 
» آلبوم : پرنده ی مهاجر
 
» آهنگ : ولایت
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:52  توسط محمد نامنی  | 

» شاعر : شهیار قنبری » خواننده : داریوش » آلبوم : پرنده ی مهاجر آهنگ : سقوط

» شاعر : شهیار قنبری 
» خواننده : داریوش
 
» آلبوم : پرنده ی مهاجر
 
آهنگ : سقوط 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:52  توسط محمد نامنی  | 

» خواننده : داریوش » آلبوم : پرنده ی مهاجر » آهنگ : گره کور

» خواننده : داریوش 
» آلبوم : پرنده ی مهاجر
 
» آهنگ : گره کور
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:51  توسط محمد نامنی  | 

خواننده : داریوش » آلبوم : پرنده ی مهاجر » آهنگ : گرگ بیابون

خواننده : داریوش 
» آلبوم : پرنده ی مهاجر
 
» آهنگ : گرگ بیابون
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:51  توسط محمد نامنی  | 

» خواننده : داریوش » آلبوم : پرنده ی مهاجر » آهنگ : داد از این دل

» خواننده : داریوش 
» آلبوم : پرنده ی مهاجر
 
» آهنگ : داد از این دل
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:50  توسط محمد نامنی  | 

» خواننده : داریوش » آهنگ : لب دریا

» خواننده : داریوش 
»
آهنگ : لب دریا 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:50  توسط محمد نامنی  | 

» خواننده : داریوش » آهنگ : هوشیاری

» خواننده : داریوش 
»
آهنگ : هوشیاری 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:49  توسط محمد نامنی  | 

» خواننده : داریوش » آلبوم : دوباره می سازمت وطن » آهنگ : دوباره می سازمت وطن (زنده)

 

» خواننده : داریوش 
» آلبوم : دوباره می سازمت وطن
 
» آهنگ : دوباره می سازمت وطن (زنده)
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:49  توسط محمد نامنی  | 

» خواننده : داریوش » آلبوم : دوباره می سازمت وطن » آهنگ : افسانه ها

» خواننده : داریوش 
» آلبوم : دوباره می سازمت وطن
 
» آهنگ : افسانه ها
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:48  توسط محمد نامنی  | 

» خواننده : داریوش » آلبوم : دوباره می سازمت وطن » آهنگ : ايران نگاه کن

» خواننده : داریوش 
» آلبوم : دوباره می سازمت وطن
 
» آهنگ : ايران نگاه کن
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:48  توسط محمد نامنی  | 

» خواننده : داریوش » آلبوم : دوباره می سازمت وطن » آهنگ : آذرآبادگان

» خواننده : داریوش 
» آلبوم : دوباره می سازمت وطن
 
» آهنگ : آذرآبادگان
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:48  توسط محمد نامنی  | 

» خواننده : داریوش » آلبوم : دوباره می سازمت وطن » آهنگ : حرکت

» خواننده : داریوش 
» آلبوم : دوباره می سازمت وطن 
» آهنگ : حرکت 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:47  توسط محمد نامنی  | 

» خواننده : داریوش » آلبوم : سفره سین » آهنگ : خسته نشو (هاتف)

» خواننده : داریوش 
» آلبوم : سفره سین
 
» آهنگ : خسته نشو (هاتف)
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:47  توسط محمد نامنی  | 

» خواننده : داریوش » آلبوم : سفره سین » آهنگ : ساده (هاتف)

» خواننده : داریوش 
» آلبوم : سفره سین
 
» آهنگ : ساده (هاتف)
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:46  توسط محمد نامنی  | 

خواننده : داریوش » آلبوم : سفره سین » آهنگ : کودکی ها (هاتف)

خواننده : داریوش 
» آلبوم : سفره سین
 
» آهنگ : کودکی ها (هاتف)
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:46  توسط محمد نامنی  | 

خواننده : داریوش » آلبوم : سفره سین » آهنگ : عصر ما (هاتف)

خواننده : داریوش 
» آلبوم : سفره سین
 
» آهنگ : عصر ما (هاتف)
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:43  توسط محمد نامنی  | 

» خواننده : داریوش » آلبوم : سفره سین » آهنگ : سفره سین

» خواننده : داریوش 
» آلبوم : سفره سین
 
» آهنگ : سفره سین
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:43  توسط محمد نامنی  | 

» خواننده : داریوش » آلبوم : سفره سین » آهنگ : چی بگم

» خواننده : داریوش 
» آلبوم : سفره سین 
» آهنگ : چی بگم 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:42  توسط محمد نامنی  | 

» خواننده : داریوش » آلبوم : به من نگو دوستت دارم » آهنگ : مصلوب

» خواننده : داریوش 
» آلبوم : به من نگو دوستت دارم
 
» آهنگ : مصلوب
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:41  توسط محمد نامنی  | 

» خواننده : داریوش » آلبوم : به من نگو دوستت دارم » آهنگ : مرگ شب

» خواننده : داریوش 
» آلبوم : به من نگو دوستت دارم
 
» آهنگ : مرگ شب
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:41  توسط محمد نامنی  | 

» خواننده : داریوش » آلبوم : به من نگو دوستت دارم » آهنگ : دیوار

» خواننده : داریوش 
» آلبوم : به من نگو دوستت دارم
 
» آهنگ : دیوار
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:41  توسط محمد نامنی  | 

خواننده : داریوش » آلبوم : به من نگو دوستت دارم » آهنگ : به من نگو دوستت دارم

خواننده : داریوش 
» آلبوم : به من نگو دوستت دارم
 
» آهنگ : به من نگو دوستت دارم
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:40  توسط محمد نامنی  | 

خواننده : داریوش » آلبوم : به من نگو دوستت دارم » آهنگ : گذشته های دور

خواننده : داریوش 
» آلبوم : به من نگو دوستت دارم
 
» آهنگ : گذشته های دور
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:39  توسط محمد نامنی  | 

» خواننده : داریوش » آلبوم : به من نگو دوستت دارم » آهنگ : جنگل

» خواننده : داریوش 
» آلبوم : به من نگو دوستت دارم
 
» آهنگ : جنگل
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:35  توسط محمد نامنی  | 

خواننده : داریوش » آلبوم : به من نگو دوستت دارم » آهنگ : مهمان ناخوانده

خواننده : داریوش 
» آلبوم : به من نگو دوستت دارم
 
» آهنگ : مهمان ناخوانده
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:35  توسط محمد نامنی  | 

» خواننده : داریوش » آلبوم : به من نگو دوستت دارم » آهنگ : نجات

» خواننده : داریوش 
» آلبوم : به من نگو دوستت دارم
 
» آهنگ : نجات
 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:34  توسط محمد نامنی  | 

» خواننده : داریوش » آلبوم : به من نگو دوستت دارم » آهنگ : نیستی

 

» خواننده : داریوش 
» آلبوم : به من نگو دوستت دارم 
» آهنگ : نیستی 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:34  توسط محمد نامنی  | 

» خواننده : داریوش اندی لیلا » آلبوم : قهرمانان وطن » آهنگ : قهرمانان وطن

 

» خواننده : داریوش اندی لیلا
»
آلبوم : قهرمانان وطن 
»
آهنگ : قهرمانان وطن 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:33  توسط محمد نامنی  | 

» خواننده : داریوش » آلبوم : بچه های ایران » آهنگ : حریق دریا

» خواننده : داریوش 
» آلبوم : بچه های ایران
 
» آهنگ : حریق دریا
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:32  توسط محمد نامنی  | 

مطالب قدیمی‌تر